Veřejná zeleň jako základní pilíř zdravého pobytu ve městě.

Široké spektrum funkcí, účelů a významů – tímto způsobem lze definovat veřejnou zeleň. Je nezbytná nejen pro své mikroklimatické, hygienické a psychické působení, ale také z důvodu regulace estetického, prostorového a rekreačního dojmu, který může každý zákazník v přítomnosti zeleně pocítit. Svými projekty napomáháme obyvatelům měst zažít několik různorodých atmosfér i v těch nejméně rozlehlých místech. Měníme, komponujeme a obnovujeme tak, abychom ideálně propojili ekologickou stránku s estetickou a tím uspokojili nejen potřeby zákazníka, ale podpořili také perspektivní vývoj životního prostředí.

Našimi zákazníky jsou obvykle města či městské obvody.

Zprostředkováváme komplexní služby v oblasti dotací (OPŽP). V rámci dotačních programů z Evropské unie jsme se již podíleli na mnoha návrzích, projektech a realizacích veřejných prostranství čí městských parků. Mezi naše referenční města patří například Jablonec nad Nisou, Liberec, Tanvald a další.

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fond pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Výše dotace může dosahovat až k 60% z celkových způsobilých výdajů na projekt (čerpat lze v průběhu realizace). Aktualizovaný plán výzev (předběžných i otevřených) na www.opzp.cz v sekcích ‘Výzvy a Harmonogram výzev’.

Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím.

Podívejte se na naše realizované projekty:

Ukázková zahrada Praha
Tato ukázková zahrada se nachází na soukromém pozemku v hlavním městě
Zobrazit více
Zahrada Čakovičky
Tato soukromá zahrada se nachází obci Čakovičky jižním směrem od
Zobrazit více
Zahrada Bytový dům Javorová
Tento venkovský prostor řešený u bytového domu se nachází v lokalitě na Liberecku.
Zobrazit více
Zahrada rodinného domu na Liberecku
Tato soukromá zahrada se nachází v přilehlé obci severním směrem poblíž
Zobrazit více
Park Nové Vratislavice – Vratislavice nad Nisou
Řešené území se nachází na prostranství na okraji sídliště v městském
Zobrazit více
Park U Fontány – Tanvald
Park U Fontány zaujímá prostor v okrajové části města Tanvald.  Park je celkem
Zobrazit více
Park U Kruhového objezdu – Tanvald
Park U Kruhového objezdu zaujímá lokalitu v okrajové části města Tanvald, prostor
Zobrazit více
Park U Památníku T. G. Masaryka – Tanvald
Park U Památníku T. G. Masaryka se nachází v přiléhajícím okolí intravilánu
Zobrazit více
Realizace alejí v Lidových sadech v Liberci
Zobrazit více
Rekonstrukce Náměstí Soukenné v Liberci
Zobrazit více