Řešené území se nachází na prostranství na okraji sídliště v městském obvodu Nové Vratislavice. Přiléhající komunikací prochází doprovodná vzrostlá javorová alej u vstupní části sadu. Území je dále ze severní strany ohraničeno několika řadovými a rodinnými domky. Na východní straně je sad zastíněn několikapatrovou novostavbou – bytový dům. V docházkové vzdálenosti se také nachází sídliště jižním až jihozápadním směrem od sadu.

Řešené území je zbytkem nezastavěného území mezi nynějším sídlištním objektem, bytovým domem a dále několika rodinnými a řadovými domky. Doposud sloužil prostor jako bývalý sad – zejména pro venčení psů místních obyvatel, procházky, zkrácení cesty od okolní zástavby. Pro návrh bylo zpracováno několik analýz, a to analýza vnějších vlivů a dopravní infrastruktury a analýza zvyklostních poměrů místních obyvatel (příloha). Zejména pro orientaci ve zvycích, nejvíce využívaných trasách a využití stávajícího ovocného sadu.

Klíčovým pozitivním jevem je původní rastrové uspořádání ovocných dřevin, které udává charakter návrhu řešení pro budoucí park. Místní obyvatelé jsou zde také zvyklí trávit volný čas a využívají sad pro rekreaci. Dalším z výrazných pozitivních jevů je plodnost ovocných stromů. Z dendrologického průzkumu je většina ovocných dřevin stále schopna aktivně plodit. V neposlední řadě je nutno zdůraznit reliéf sadu – mírně svažitý terén.

Architektonický návrh parku je situován do geometrických tvarů a linií, podporující původní rastrové uspořádání ovocných dřevin. Ostrým hranám použitým v charakteru vedení cest, okrasných záhonů i rekreačních prostor kontrastuje přírodně zvolený charakter navržených rostlin, lučních travin a květnatých luk. Koncepce řešení je rozdělena na tři tzv. zóny dle účelu využívání návštěvníky. Zóna nástupní bude reprezentativním místem s okrasnými záhony trvalek, doplněny bohatými korunami stávajících i nově navržených stromů. Tato zóna pozvolna uvede návštěvníka do rekreační zóny s občerstvením, terasou a pobytovou loukou. Tato část návrhu je zaměřena na rekreaci aktivní i pasivní (lehátka na louce, dětské hrací prvky, terasa s přístřeškem, centrální promenáda, mobiliář). V neposlední řadě následuje zóna klidová. Tento prostor slouží pro klidné grilování, čtení knihy na lavičce, procházku mezi korunami stávajících ovocných stromů. Pěší cesty jsou vyhrazeny pouze použitím jiného travního substrátu. Skladbou veškerých dřevin, travních směsí a trvalek lze docílit několika atmosfér, který návštěvník může během jedné procházky zažít. Izolační obvodová zeleň umožní udělat z parku klidné nerušené místo. Vnitřní izolační zeleň (tzv. klíny) umožňují vytvořit zákoutí a hlukovou izolaci od posezení a bufetu.

Cestní síť navržené studie je rozdělena na tři základní typy dle funkce, a to na hlavní obslužnou mlatovou cestu, obvodové a centrální pěší vycházková mola – povalové chodníky, a dále na spojovací travnaté pěšinky.