Mimo jiné zajišťujeme služby v oblasti průzkumu, ochrany, revitalizace, rekonstrukce, zakládání a údržby soukromé i veřejné zeleně, jako jsou:

  • Průzkumy a rozbory stanoviště
  • Posouzení ekologické stability území a fytocenologický rozbor území
  • Projekt náhradních výsadeb pro OŽP
  • Rozbory a průzkumy, projekční práce a posudky v rámci dotačních titulů OPŽP
  • Krajinná zeleň – doprovodná zeleň komunikací, rekreační areály v přírodě, krajinné vegetační prvky, ochranná zeleň a podobně
  • Vyhrazená zeleň – hřiště, sportoviště, zeleň historických objektů, zeleň hřbitovů apod.
  • Posudky vlivu plánované stavby na krajinný ráz
  • Návrh a realizace zeleně průmyslových areálů