Při projektování či posuzování mimolesní zeleně bývá téměř pravidlem vyskytující se určitý poměr stávající zeleně, u kterého je zapotřebí odborného posudku a vyhodnocení perspektivy růstu. Náš tým dendrologů zajišťuje komplexní služby v oblasti průzkumu a hodnocení dřevin rostoucích mimo les. Na základě těchto hodnocení včetně biogeografického, fytogeografického a fytocenologického zatřízení vyhodnotíme stabilitu a dendrologický potenciál území, jako podkladový materiál například pro žádost o zásah do mimolesní zeleně, žádost ke kácení dřevin či žádost o změně využití území apod.

Z oblasti průzkumu, hodnocení, ochrany a revitalizace vegetačních prvků zajišťujeme:

  • Průzkumy a rozbory (současné či historické) stanoviště
  • Posouzení ekologické stability území a fytocenologický rozbor území
  • Dendrologický průzkum
  • Inventarizace dřevin (včetně všech dendrometrických veličin)
  • Kácení neperspektivních dřevin
  • Návrhy opatření a konzervace dřevin
  • Pasportizace zeleně
  • Generel řešeného území